Συχνές Ερωτήσεις

Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο και εφόσον αυτή (η ιδιότητα) του δημιουργεί υποχρέωση υποβολής προς όργανο ελέγχου, στο οποίο η περιουσιακή του κατάσταση δεν είναι γνωστή κατά την 31/12/ΧΧ του προηγούμενου έτους.
Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ημεδαπής και αλλοδαπής κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας, υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) και των ανήλικων τέκνων αυτών, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών. Η υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ. πρέπει να εκπληρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας της παρ. 1 του άρθρ. 1 του ν.3213/2003, όπως ισχύει.
Η ετήσια Δ.Π.Κ. υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς της Δ.Π.Κ.. Κατά την υποβολή της Δ.Π.Κ. ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία (ηλεκτρονικά) υποβληθείσα Δ.Π.Κ. και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο αναφοράς της (31/12/ΧΧ) περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη. Η ετήσια Δ.Π.Κ. υποβάλλεται κατά κανόνα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. (Βλ. ερώτηση 21 για Δ.Π.Κ. 2016, 2017 και 2018).
Ο υπόχρεος υποβάλλει Δ.Π.Κ. κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση υποβολής της Δ.Π.Κ. για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2017, θα υποβάλλουν Δ.Π.Κ. έτους 2018 (φορολογικό 2017) ακόμη και αν κατά τη διάρκεια του έτους απώλεσαν την ιδιότητα, που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής σχετικής δήλωσης, εκπληρώνοντας την όποια υποχρέωσή τους. Ειδικά για τις περιπτώσεις α’ έως ε’ και ιβ’ του άρθρ. 1 της παρ. 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει, που αφορούν στους υπόχρεους υποβολής προς την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α, η υποχρέωση υφίσταται για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή την λήξη της θητείας του υπόχρεου. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική περίοδος από ειδική διάταξη νόμου.
Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρία.
Η Δ.Π.Κ. είναι κοινή για τον υπόχρεο και τον/την σύζυγο ή του προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.). Ο υπόχρεος καταχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, του/της συζύγου της/του, ή του Μ.Σ.Σ. και των ανήλικων τέκνων τους οριστικοποιεί τη Δ.Π.Κ. του και στη συνέχεια εγκρίνεται η Δ.Π.Κ. από τον/την σύζυγο ή το Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του/της συζύγου της/του, ή του Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου, να υποβληθεί κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται, χωρίς έγκριση, μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να επιλέξει το σχετικό με την άρνηση checkbox και ταυτόχρονα να αναφέρει στις παρατηρήσεις το γεγονός της άρνησης ή της αδυναμίας, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του ετέρου προσώπου.
Μετά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο, ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα, με τους προσωπικούς του (διακριτούς) κωδικούς TAXISnet και να μεταβεί στην επιλογή του αριστερού κάθετου μενού "Έγκριση Δηλώσεων από Σύζυγο". Μέσω της επιλογής “Προβολή Δήλωσης (pdf)”, ο/η σύζυγος/ Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου, έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τα ατομικά περιουσιακά του/της στοιχεία, καθώς και αυτά των ανήλικων τέκνων τους, που έχουν συμπληρωθεί στη Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο. Η έγκριση γίνεται με τη χρήση της επιλογής “Έγκριση”. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπόχρεος προηγουμένως να έχει οριστικοποιήσει τη Δ.Π.Κ. και ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
Επιλέγοντας «Διόρθωση» ο υπόχρεος μπορεί να συμπληρώσει αυθορμήτως ελλείψεις ή ανακρίβειες της Δ.Π.Κ. του, οποτεδήποτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και μέχρι ένα μήνα μετά τη λήξη αυτής.
Όχι. Για την ορθή συμπλήρωση της Δ.Π.Κ. απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση υπόχρεου, συζύγου ή Μ.Σ.Σ. και ανήλικων τέκνων (π.χ. κάθε περιουσιακό στοιχείο στο εξωτερικό, εμπράγματα δικαιώματα στην ημεδαπή που δηλώνονται από άλλο ΑΦΜ από αυτό του υπόχρεου και με διακριτούς κωδικούς TAXISnet, δίκυκλα, μετοχές, φυλασσόμενα μετρητά και αντικείμενα αξίας κ.α.). Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.
Ο υπόχρεος δηλώνει στην αρχική Δ.Π.Κ. την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου, ή του Μ.Σ.Σ. Στην ετήσια Δ.Π.Κ. ο υπόχρεος δηλώνει την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου, ή του Μ.Σ.Σ. ακόμη κι αν αυτά ενηλικιώθηκαν εντός του έτους που αφορά η δήλωση.
Ναι. Οι πίνακες της Δ.Π.Κ. συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο υπόχρεος ή τα μέλη της οικογένειάς του έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στους αντίστοιχους πίνακες. Η επιλογή του σχετικού κουμπιού/check box «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων...» γίνεται σε όλους τους πίνακες ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν δηλωθεί αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία (ως επιβεβαίωση της μη ύπαρξης).
Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της Δ.Π.Κ., ο υπόχρεος επιλέγει σε κάθε πίνακα το κουτί/check box “Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων...”. Στη συνέχεια ο υπόχρεος επιλέγει το ενεργοποιημένο πλέον κουμπί “Οριστικοποίηση Δήλωσης”. Μετά την επιτυχημένη οριστικοποίηση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη του χρήστη, η υποβληθείσα δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δήλωσε στα στοιχεία επικοινωνίας ο υπόχρεος.
Τα συνυποβαλλόμενα εκ του νόμου, δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης, επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ. και ως εκ τούτου, ο υπόχρεος κατά την ηλεκτρονική υποβολή, δε χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Υπόχρεοι που ανήκουν σε ιδιότητες που ελέγχονται υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ή/και σε όσους εμφανισθεί σχετικό μήνυμα στην καρτέλα «Στοιχεία Υπόχρεου» του συστήματος, οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά σε επόμενη σχετική ερώτηση. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. αποτυγχάνει και εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη σχετικό μήνυμα λάθους σε κόκκινο πλαίσιο. Οι υπόχρεοι μπορούν να επισυνάπτουν (εφόσον το επιθυμούν) οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν ότι συμβάλει στην πληρότητα της δήλωσης τους και επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν. Όσοι έλαβαν αναδρομικά προηγούμενων ετών, από μισθωτές υπηρεσίες, δηλώνουν το σχετικό ποσό στην ετήσια Δ.Π.Κ. που αφορά στο έτος που εισέπραξαν τα αναδρομικά αυτά και επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση αποδοχών, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά αναδρομικών.
Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ. του ν.3213/2003. Η ΔΟΣ υποβάλλεται στην ίδια προθεσμία με τη Δ.Π.Κ., βάσει της παρ. 25 του αρθρ. 2Α του ν.3213/2003.
Σε περίπτωση απόκτησης νέας ιδιότητας, η οποία ελέγχεται από διαφορετικό όργανο ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση λόγω των δύο ιδιοτήτων, θα υποβληθούν δύο Δ.Π.Κ. στη διάρκεια του ίδιου έτους, μία αρχική και μία ετήσια. Η αρχική θα υποβληθεί μόνο προς το όργανο ελέγχου που προκύπτει από τη νέα ιδιότητα και η ετήσια θα υποβληθεί μόνο προς το όργανο ελέγχου που είναι αρμόδιο για την ιδιότητα του παλαιότερου έτους. Για το επόμενο έτος θα υποβληθεί μία μόνο ετήσια Δ.Π.Κ. και προς τα δύο όργανα ελέγχου, εφόσον για το έτος που αφορά τη Δ.Π.Κ. ισχύουν και οι δύο σχετικές ιδιότητες.
Ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσει με τη Δ.Π.Κ. της/του υπόχρεου.
Για τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων, το ποσοστό ιδιοκτησίας κάθε κατόχου είναι εμφανώς διακριτό, δηλώνεται σε ξεχωριστή γραμμή (καταχώριση) το περιουσιακό στοιχείο κάθε κατόχου και το ποσοστό ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε καθέναν. Αντίθετα, για περιουσιακά στοιχεία που η διάκριση κατοχής δεν είναι εμφανής (συνδικαιούχοι ενός λογαριασμού καταθέσεων) χρησιμοποιούνται τα check boxes της σχετικής καρτέλας, ούτως ώστε το κοινό περιουσιακό στοιχείο να καταχωριστεί μόνο μια φορά.
Όχι. Ο καθένας από τους συζύγους ή το Μ.Σ.Σ υποβάλλει ξεχωριστή Δ.Π.Κ. εκ της δικής του ιδιότητας και ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. πρέπει να εγκρίνει. Ξεχωριστές Δ.Π.Κ. υποβάλλουν οι σύζυγοι ή τα Μ.Σ.Σ. ακόμα και όταν έχουν ιδιότητες που ελέγχονται από το ίδιο όργανο ελέγχου.
Όχι. Το σύστημα ΠΟΘΕΝ και το σύστημα TAXIS είναι ανεξάρτητα συστήματα. Διαλειτουργούν μεταξύ τους με τρόπο που να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην προσυμπλήρωση της δήλωσης με ατομικά του στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στο TAXIS. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτά τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα μόνο στο σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.
Επιλέγεται όταν καμία άλλη εκ των προτεινόμενων από το σύστημα τιμών δε μπορεί να σχετισθεί με το υπό καταχώρηση στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να καταχωρίσει επιπλέον, στο σχετικό πεδίο παρατηρήσεων, την αναλυτική του περιγραφή.
Ναι, δεδομένου ότι ως αποκλειστική προθεσμία υποβολής των ετήσιων Δ.Π.Κ. 2016 και 2017 καθώς και αρχικών για ιδιότητα που αποκτήθηκε εντός των ετών 2016-2018, ορίζεται η χρονική περίοδος από 18.02.2019 έως 30.04.2019. Πιο συγκεκριμένα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1, ορίζεται ότι «…Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συµφερόντων, αρχικές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 30.4.2019». Ο υπόχρεος αφού εισαχθεί στο σύστημα του ΠΟΘeN έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, να επιβεβαιώσει και να οριστικοποιήσει εκ νέου τα δεδομένα των προηγούμενων ηλεκτρονικά υποβληθεισών Δ.Π.Κ. του.
Υπόχρεοι που έχουν οριστικοποιήσει τη δήλωσή τους, μπορούν να βεβαιωθούν ότι αυτή υποβλήθηκε επιτυχώς, επιλέγοντας αρχικά «Προβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», στη συνέχεια το έτος που τους ενδιαφέρει από τον (πάνω) πίνακα "Επιλέξτε Δήλωση".Στον (κάτω) πίνακα «Τροποποιήσεις» εμφανίζεται το ιστορικό των Οριστικοποιημένων και Προσωρινά Αποθηκευμένων Δηλώσεων για το έτος επιλογής. Μια δήλωση θεωρείται οριστικοποιημένη όταν αναγράφεται ο σχετικός Αριθμός Δήλωσης και η αντίστοιχη Ημερομηνία Οριστικοποίησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που υπάρχει η ένδειξη Αρχική στο πεδίο "Είδος Δήλωσης", η Δ.Π.Κ. είναι αρχική και ΔΕΝ συνεπάγεται την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. Ετήσια είναι η Δ.Π.Κ. που έχει την ένδειξη "Ετησία" στο αντίστοιχο πεδίο.
Για να μπορεί να προ-συμπληρώσει ο υπόχρεος τη Δ.Π.Κ. του, με τα ακίνητα συζύγου/Μ.Σ.Σ., όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο TAXIS, πρέπει προηγουμένως ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet στο σύστημα (www.pothen.gr) και να επιλέξει στο αριστερό κάθετο μενού την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις». Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει προσθήκη το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, το σχετικό έτος για το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση και στο πεδίο «Εξουσιοδότηση σε δεδομένα Τaxis» να επιλέξει «E9». Με νέα σύνδεση ο υπόχρεος (με τους προσωπικούς του πλέον κωδικούς) κατά τη συμπλήρωση της Δ.Π.Κ. του, μπορεί να κάνει πλέον προσθήκη ακινήτων συζύγου/Μ.Σ.Σ. από το ΤAXIS, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί στη καρτέλα των ακινήτων.
Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 50€ για τους λοιπούς υπόχρεους. Η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 400€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 100€ για τους λοιπούς υπόχρεους. Οι υπόχρεοι που θα υποβάλουν Δ.Π.Κ. (είτε ετήσια είτε ανάληψης καθηκόντων) μετά το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής, θα ενημερώνονται κατά την δημιουργία της Δ.Π.Κ. ότι για την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης Δ.Π.Κ. απαιτείται πληρωμή παραβόλου. Το ύψος του παραβόλου θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα του ΠΟΘΕΝ, κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ., ανάλογα με τις ημέρες της καθυστέρησης εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης. Κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. το σύστημα του ΠΟΘΕΝ εκδίδει αυτόματα το κατάλληλο παράβολο και ενημερώνει τον υπόχρεο με τον αριθμό και τον τύπο του παραβόλου που πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά στο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo. Στην ιστοσελίδα του e-paravolo αναφέρονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής του. Σημειώνεται ότι, υπόχρεοι που έχουν αποθηκεύσει τη Δ.Π.Κ. τους αλλά δεν την οριστικοποίησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα ενημερώνονται για το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για την εκπρόθεσμη υποβολή, κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ..
Απαιτείται η τροποποίηση του περιεχόμενου της ήδη υποβληθείσας Δ.Π.Κ. στις παρακάτω, τουλάχιστον περιπτώσεις: • κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία του Μ.Σ.Σ. . • κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος ήταν σε διάσταση και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία του εν διαστάσει συζύγου. • κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος είχε ενήλικο τέκνο το οποίο ενηλικιώθηκε εντός του έτους που αφορά η δήλωση και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία του ενήλικου τέκνου. • Εφόσον ο υπόχρεος είναι/ήταν Δικαστικός ή Εισαγγελικός Λειτουργός (υποχρεωτικά ελεγχόμενοι), άρα οφείλει να επισυνάψει παραστατικά-βεβαιώσεις και να δηλώσει και τις δανειακές υποχρεώσεις του • Εφόσον ο υπόχρεος είναι/ήταν σύζυγος υπόχρεου στην Επιτροπή 3Α (υποχρεωτικά ελεγχόμενοι), συνεπώς οφείλει να επισυνάψει παραστατικά-βεβαιώσεις (ως υποχρεωτικά ελεγχόμενος) και να δηλώσει τις δανειακές υποχρεώσεις του. • Εφόσον ο υπόχρεος στην αρχική Δ.Π.Κ. του δεν είχε δηλώσει την αξία και τον τρόπο κτήσης των περιουσιακών του στοιχείων (πλέον είναι υποχρεωτικό). • Εφόσον ο υπόχρεος στην αρχική Δ.Π.Κ. του είχε δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία με ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής του Δ.Π.Κ.. • Εφόσον για κινητό αξίας άνω των 40.000€, ο υπόχρεος δεν είχε επισυνάψει παραστατικά αγοράς ή νόμιμα φορολογικά παραστατικά ή εκτίμηση αυτού. Επίσης εφόσον ήταν ασφαλισμένο και η αξία που είχε δηλωθεί ήταν μικρότερη από την ασφαλιζόμενη αξία • Εφόσον ο υπόχρεος εκποίησε κινητό άνω των 40.000€ και δεν είχε επισυνάψει τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και την εκτίμηση από εκτιμητή του μητρώου
 • Οι εκδότες ημερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)
 • Οι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων (δεν αφορά στους Γ. Διευθυντές του Υπ. Οικονομικών - ήδη υπόχρεοι) (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)
 • Οι κατά νόμον αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Δασαρχείων και των Δασονομείων (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)
 • Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)
 • Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)
 • Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)
 • Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)
 • Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)
 • Το προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής καθώς και οι προϊστάμενοι αντίστοιχων μονάδων (με καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής) οποιασδήποτε βαθμίδας του Υπουργείου Τουρισμού (ν.4582/2018 - ΦΕΚ Α 208/11.12.2018)
 • Οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς του άρθρου 6 του ν.4369/2016 (ν.4590/2019 -ΦΕΚ Α 17/7.2.2019)
 • Οι υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 1878/1990 και 2 και 3 του ν.1895/1990, στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ν.4590/2019 - ΦΕΚ Α 17/7.2.2019)
 • Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ο αναπληρωτής αυτού και οι αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (4686/2020,ΦΕΚ Α 96/12.5.2020)
 • Το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής καθώς και οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων μονάδων (με καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής) οποιασδήποτε βαθμίδας της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ (ν.4711/2020- ΦΕΚ Α 145/29.7.2020)
 • Οι υπηρεσιακοί γραμματείς του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (ν.4795/2021 - ΦΕΚ Α 62/17.04.2021)
Όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης με τους νόμους 4571/2018, 4582/2018, 4590/2019, 4686/2020, 4711/2020 και 4795/2021, υποβάλλουν τη σχετική (αρχική) δήλωσή τους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη δημοσίευση του αντίστοιχου νόμου, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή ήταν εκτός λειτουργίας. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας (ήτοι τη δημοσίευση του νόμου που τους όρισε υπόχρεους), περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003. Εξαίρεση αποτελούν οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς του άρθρου 6 του ν.4369/2016, υποβάλλουν την αρχική δήλωσή τους εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία απόκτηση της ιδιότητάς τους.
Δεν ισχύει κάθε προηγούμενη ηλεκτρονική υποβολή. Ως εκ τούτου για όσους δεν εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για υποβολή (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) αρχικών Δ.Π.Κ. με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 2018 και ετήσιων Δ.Π.Κ. 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016), στην αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά την 18η Φεβρουαρίου 2019 και διαρκεί έως την 30η Απριλίου 2019, συντρέχουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 6 του ν.3213/2003 που περιλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις (βλ. και ερώτηση 24 για παράβολο εκπρόθεσμης υποβολής).
Ίδιες με τις αναφερόμενες στην απάντηση της ερώτησης 28.
«…Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συµφερόντων, αρχικές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 30.4.2019. Επομένως οι προηγούμενα ηλεκτρονικά υποβληθείσες Δ.Π.Κ. ετών 2016, 2017, 2018 δεν είναι σε ισχύ. Τα δεδομένα αυτών, μετά των συνημμένων τους, είναι διαθέσιμα μόνον στους υπόχρεους προκειμένου να τα επιλέξουν για να υποβάλουν τις Δ.Π.Κ. τους, είτε με μεταβολή, είτε χωρίς μεταβολή του περιεχομένου τους, κατά το διάστημα των προθεσμιών υποβολής που αναφέρονται παραπάνω και για 60 μέρες μετά τη λήξη αυτής. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά θα πάψουν να είναι διαθέσιμα και στους λογαριασμούς των υπόχρεων.
Υποχρεωτικά ελεγχόμενοι είναι οι υπόχρεοι με τις εξής ιδιότητες:
i. Πρωθυπουργός
ii. Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
iii. Υπουργοί, αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.
iv. Βουλευτές και ευρωβουλευτές.
v. Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
vi. Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί.
vii. Σύζυγοι υπόχρεων στην Επιτροπή 3Α της Βουλής
Κατά προτεραιότητα ελεγχόμενοι είναι οι υπόχρεοι με τις εξής ιδιότητες:
viii. Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης.
ix. Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
x. Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών.
xi. Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
xii. Ιδιοκτήτες, εκδότες, βασικοί μέτοχοι, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, καθώς και γενικοί διευθυντές και διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση: τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
xiii. Αρχηγοί και Υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος
xiv. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και ο Εμπειρογνώμονας, (εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ν. 4389/2016. Άρθρο 34).

Οι ανωτέρω υπόχρεοι (υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα ελεγχόμενοι) οφείλουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής Δ.Π.Κ., να επισυνάψουν (ηλεκτρονικά) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αντίγραφα συμβολαίων όλων των ακινήτων κατά την υποβολή αρχικής δήλωσης και αντίγραφα συμβολαίων των ακινήτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση, κατά την υποβολή ετήσιας δήλωσης.
• Βεβαιώσεις για τα δηλωθέντα επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως περιγράφονται στο στοιχείο iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, που περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.
• Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα δηλωθέντα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους, δηλωθέντα, χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts).
• Παραστατικά Τραπεζών, Ταμιευτηρίων και άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, από τα οποία αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων σε αυτά. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
• Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, εφόσον υφίστανται, για κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
• Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων, κατά την υποβολή ετήσιας δήλωσης, επιπλέον, παραστατικά αγοράς ή πώλησης πλωτών, εναερίων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.
• Παραστατικά για δηλωθείσα συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.

Οι υποχρεωτικά ελεγχόμενοι (κατηγορίες i έως vii) οφείλουν να επισυνάψουν παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και κάθε οφειλή που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000€) ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αφορά η δήλωση και προέρχεται από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο αναφοράς της, περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη. Αν τα συμβόλαια ακινήτων που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενες χρήσεις δεν έχουν συμπεριληφθεί σε προγενέστερη χειρόγραφα υποβληθείσα Δ.Π.Κ. προς το ίδιο όργανο ελέγχου πρέπει να επισυναφθούν στην πρώτη ηλεκτρονική ετήσια Δ.Π.Κ.. Σε κάθε περίπτωση η επισύναψη στην πρώτη ετήσια ηλεκτρονική Δ.Π.Κ. συμβολαίων ακινήτων που αποκτήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις συνεισφέρει στην πληρότητα της Δ.Π.Κ. του υπόχρεου.
Προκειμένου να μην ξεπεραστεί το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος (10 MΒ) κάθε αρχείου που επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική Δ.Π.Κ., προτείνεται να ψηφιοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα με σαρωτή (scanner), επιλέγοντας τύπο σάρωσης ασπρόμαυρο (black & white), μέγιστη ανάλυση 300 dpi, και τύπο αρχείου pdf. Ακολουθώντας τις ανωτέρω οδηγίες, θα καταστεί δυνατό να επισυναφθεί ηλεκτρονικά, η πλειοψηφία των εγγράφων. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάψουν τα έγγραφά τους με αποδεκτή ευκρίνεια ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι όλα τα images, pdf, txt, doc, docx, xls και xlsx.
Για να μπορεί να προ-συμπληρώσει ο υπόχρεος τη Δ.Π.Κ. του, με τα εισοδήματα συζύγου ή Μ.Σ.Σ. που υπέβαλε ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στο Ε1, πρέπει προηγουμένως ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet στο σύστημα (www.pothen.gr) και να επιλέξει στο αριστερό κάθετο μενού την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις». Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει προσθήκη το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το σχετικό έτος για το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση και στο πεδίο εξουσιοδότηση σε δεδομένα Τaxis να επιλέξει «E1». Με νέα σύνδεση ο υπόχρεος (με τους προσωπικούς του πλέον κωδικούς) κατά τη συμπλήρωση της Δ.Π.Κ. του, μπορεί να κάνει πλέον προσθήκη εισοδημάτων συζύγου ή Μ.Σ.Σ. από το Τaxis, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί στην καρτέλα των εσόδων.